Hem


Övre Norrlandskretsen

av Sällskapet Trädgårdsamatörerna      Information från

         styrelsen ÖNK 

(Övre norrlandskretsen)

Inbjudan till årsmöte för Sällskapet Trädgårdsamatörerna med föreläsning.

Tid och plats: Lördag 28 mars kl 10.30, Församlingsgården i Tegs kyrka, Umeå

OBS!! Anmälan senast den 14 mars

Vi börjar med fika följt av förhandlingar kl 11och lunch kl 12.30.

Efter avslutat årsmöte och lunch föreläser Bosse Strandgren om "Natur och trädgård".

Tips! Varför inte samåka, då blir resan dubbelt så rolig och inte så lång!

Tag gärna med vinster till lotteriet.

Anmälan senast den 14 mars

till Theresia Lindgren,
mejl tesslin6@gmail.com eller telefon 070-2057998 efter kl 17.
Deltagaravgift 100 kr inkl kaffe och lunch. Vid allergi meddela vid anmälan.

Dagordningen:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförandeför mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Dagordningens godkännande
 6. Justering av röstlängden, om så påfordras
 7. Val av tvåjusteringsmän, tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året
 9. Revisor(erna)s berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
 11. Förekommande val av ordförande och övrig
 12. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) för 1 år
 13. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
 14. Framläggand eav innevarande års verksamhetsplan
 15. Fastställande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer
 16. Bestämmande av medlemsavgift för nästkommandeverksamhetsår
 17. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 19. Av medlem skriftligt framställda motiverade förslag, som kommit styrelsen tillhanda före den 1 januari
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötet avslutas

Val till styrelsen:

Mandatperiod utgår för ordinarie styrelseledamöterna Bibbi Rånby och Theresia Lindgren. Kvar från f går: Maria Karlsson (ordf), Berit Johansson (viceordf), George Pettersson (kassör) samt Barbro Lindholm, (sekr).

Två styrelsesuppleanter skall väljas för 1 år: har varit Elisabeth Isaksson och Ulrika Bohman.

Val av två revisorer på 1 år och 1 revisorssuppleant också på 1 år: Mandatperiod utgår för ordinarie revisorer Gunilla Lundmark och Jan Olov Kronqvist, och dessutom för revisorssuppleanten Conny Sandström.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

 

Aktuellt

Boka helgen 3-5 juli för Sommarmötet i Umeå

Bygdegården i Hissjö är bokad för lördag och söndag.

Program kommer senare.

Att bli medlem

Vill du bli medlem?


Medlemsavgiften är 290 kr för 2019 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.Du ska använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

Glöm inte att anmäla vilken krets du vill till höraRedaktör för Hjärtbladet

 

Är Frida Karlsson

 

Allt material till tidningen mailas till :

frida.maria.k@gmail.com

 

Frida Karlsson

Nr 1 utkommer vecka 5

Materilansvariga:Umeå

Manusstopp: 13 januari

 

Nr 2 utkommer vecka 18

Materilansvariga: Piteå och Skellefteå

Manusstopp: 13 April

 

Nr 3 utkommer vecka 35

Materilansvariga: Luleå och Vuollerim

Manusstopp: 10 Augusti

 

Nr 4 utkommer vecka 48

Materilansvariga: Kalix, Överkalix och Malmfälten

Manusstopp: 9 november

 

Material till Webbsidan skickas till :

 

webmaster@sta-ovrenorrland.se

 

Berit Johansson

 

 

www.sta-ovrenorrland.se © All rights Reserved